Vad är särskola?
Skolformen "Särskola" är en del av den obligatoriska skolan och är en frivillig skolform. Det betyder att du som är vårdnadshavare har rätt att välja mellan grundskola och särskola om ditt barn är berättigat till särskola. Båda skolformerna är nioåriga.
Särskolan erbjuds de elever som inte kan följa grundskolans kursplan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Hemkommunen (den kommun där eleven bor) gör en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Det är först efter bedömningen som man kan fatta beslut om att eleven ska gå i grundsärskolan. Bara de elever som tillhör grundsärskolans målgrupp kan erbjudas plats där.

Kursplaner
För elever inom särskolan finns två kursplaner - grundsärskolans kursplan och träningsskolans kursplan. Elever i särskolan undervisas efter den kursplan, som överensstämmer med den enskilda elevens utvecklingsnivå. En elev kan också läsa från båda kursplanerna i särskolan om det bedöms möjligt. Om det är realistiskt utifrån elevens förutsättningar kan också grundskolans kursplan användas i vissa ämnen.
Ni kan läsa mer om grundsärskolan och dess läroplan på www.skolverket.se